JESTEM WIDOCZNY - JESTEM BEZPIECZNY - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

JESTEM WIDOCZNY - JESTEM BEZPIECZNY

Data publikacji 03.09.2015

Od początku września trwa kolejna edycja kampanii edukacyjnej „Jestem widoczny – Jestem bezpieczny”.Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursach artystycznych w ramach kampanii.

 

 

         Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze wspólnie z Urzędem Miasta i Fundacją „Bezpieczne Miasto” rozpoczyna realizację VII edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Jestem widoczny – Jestem bezpieczny”.

         Kampania adresowana jest do uczniów zielonogórskich szkół podstawowych, a jej celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. W ramach kampanii dużo uwagi poświęcanej jest przede wszystkim odblaskom, bowiem to one w istotny sposób poprawiają widoczność, a tym samym bezpieczeństwo dzieci na drogach. Wzorem lat ubiegłych, Urząd Miasta w Zielonej Górze zakupił odblaski dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta.

         W trakcie kampanii, odblaski wręczane będą najmłodszym zielonogórzanom m.in. przez policjantów i pracowników szkół, którzy jednocześnie  będą przekazywać dzieciom podstawowe informacje z zakresu  bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

plakat 2015 01

 

         W roku bieżącym organizatorzy kampanii proponują uczniom również udział w dwóch konkursach tematycznie odpowiadających celom projektu. Pierwszy konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów młodszych  z klas I-III, których zadaniem będzie wykonanie pracy plastycznej propagującej noszenie odblasków, a dla uczniów z kl. IV-VI zaplanowano konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie pieszych i rowerzystów.

Tegoroczny plakat kampanii powstał w oparciu o pracę plastyczną wykonaną przez uczennicę  z klasy V z Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, która zajęła I miejsce w zeszłorocznej edycji kampanii.

         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia VII edycji kampanii, które odbędzie się w listopadzie br.

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ODBLASK MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE”

w ramach VII edycji kampanii edukacyjnej „JESTEM WIDOCZNY – JESTEM BEZPIECZNY”

 1. 1.     Organizatorzy: Miasto Zielona Góra, Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, Fundacja „Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze.
 2. 2.     Patronat: Prezydent Miasta Zielona Góra  - Pan Janusz Kubicki.
 3. 3.     Cele Konkursu:


      a) nadrzędne:

 - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poruszających się po drogach publicznych w terenie zabudowanym, niezabudowanym i obszarach wiejskich,

- wpojenie dzieciom i młodzieży nawyku ciągłego noszenia odblasków niezależnie od czasu, miejsca (drogi) i pory roku, uświadomienie dzieciom, młodzieży i ich rodzicom korzyści jakie płyną z ciągłego noszenia odblasków,

b)  drugorzędne:

- uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu drogowego,

- edukowanie dzieci, młodzieży w zakresie bezpieczeństwa drogowego jako pieszych uczestników ruchu drogowego i jako rowerzystów,

- inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

 1. 4.     Adresaci konkursu:

Uczniowie klas I-III zielonogórskich szkół podstawowych.

 1. 5.     Zasady uczestnictwa. Wymagania techniczne i formalne:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie:

 1. a)     projektu plakatu promującego kampanię edukacyjno- informacyjną „Jestem widoczny – Jestem bezpieczny” ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa poprzez noszenieelementów odblaskowych. Podczas tworzenia plakatu uczniowie mogą korzystać z pomocy rodziców lub nauczycieli w szkole. Dopuszczalny format pracy –A 3. Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia) lub w technikach mieszanych,
 2. b)    prace konkursowe muszą zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły. Prace nie podpisane nie podlegają  ocenie komisji. Prace konkursowe nie mogą być dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Prace wszystkich uczestników konkursu z danej placówki należy składać u pedagoga szkolnego lub dyrektora placówki, który dokona wstępnej oceny prac. Każda szkoła może wytypować maksymalnie 15 prac. Następnie wraz z wykazem dostarczyć do Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3;

 1. 6.     Termin składania prac:

Prace należy składać do 16 października 2015 r. w sekretariacie Biura Zarządzania Kryzysowego bądź pocztą na adres: Biuro Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta ul. Kasprowicza 3, 65-074 Zielona Góra. Z dopiskiem: „Plakat”

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 października 2015 r.

 1. 7.     Ocena prac konkursowych:

       Prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu;

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu
 2. komunikatywność i czytelność przekazu,
 3. estetyka wykonania pracy,
 4. oryginalność, pomysłowość.
 1. a)     Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają 3 nagrody główne (I, II, III miejsce). Komisja może przyznać wyróżnienie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane na stronach internetowych KMP w Zielonej Górze, Urzędu Miasta Zielona Góra i Fundacji „Bezpieczne Miasto”. Nagrodzony plakat będzie wydrukowany i wykorzystany w kolejnej kampanii.

Uroczyste zakończenie kampanii i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie br. Na uroczystość zakończenia zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy przesłanych do Urzędu Miasta prac. Szczegółowe informacje przesłane zostaną odrębnym pismem.

 1. b)    Informacje dodatkowe:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone:

 • w szkołach na tablicach informacyjnych;
 • w mediach;
 • na stronach internetowych KMP w Zielonej Górze, Urzędu Miasta Zielona Góra i Fundacji „Bezpieczne Miasto”;

Regulamin konkursu zostanie przekazany do wszystkich szkół podstawowych w Zielonej Górze;

 1. c)     Oświadczenia o prawach autorskich i przetwarzaniu danych osobowych.

Każdy uczeń biorący udział w Konkursie poprzez złożenie pracy konkursowej akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz przenosi nieodpłatnie przysługujące mu prawa autorskie, prawa majątkowe do pracy na Organizatorów konkursu.

Autor pracy konkursowej wyraża zgodę (potwierdzoną przez rodziców) na publikowanie pracy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich zwielokrotnienie dowolną techniką, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w Internecie;

Każdy biorący udział w konkursie poprzez wysłanie pracy konkursowej wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa pracy konkursowej.

                                                         

       Organizatorzy Konkursu

Urząd Miasta Zielona Góra

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Fundacja „Bezpieczne Miasto” w Zielonej Górze

Zielona Góra, 2 września 2015 r.

 

 

REGULAMIN

KONKURSU  MULTIMEDIALNEGO

ODBLASKMOŻEURATOWAĆŻYCIE

wramachVIIedycjikampaniiedukacyjnejJESTEMWIDOCZNYJESTEMBEZPIECZNY

 1. Organizatorzy:Miasto Zielona Góra, Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, Fundacja „Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze.
 2. Patronat:Prezydent Miasta Zielona Góra  - Pan Janusz Kubicki.
 3. 10.  CeleKonkursu:


      a)nadrzędne:

 - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poruszających się po drogach publicznych w terenie zabudowanym, niezabudowanym i obszarach wiejskich,

- wpojenie dzieciom i młodzieży nawyku ciągłego noszenia odblasków niezależnie od czasu, miejsca (drogi) i pory roku, uświadomienie dzieciom, młodzieży i ich rodzicom korzyści, jakie płyną z ciągłego noszenia odblasków,

b)  drugorzędne:

- uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu drogowego,

- edukowanie dzieci, młodzieży w zakresie bezpieczeństwa drogowego jako pieszych uczestników ruchu drogowego i jako rowerzystów,

- inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

 1. 11.  Adresacikonkursu:

Uczniowie klas IV-VI zielonogórskich szkół podstawowych.

 1. 12.  Zasadyuczestnictwa.Wymaganiatechniczneiformalne:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie:

 1. d)    prezentacji multimedialnej w postaci slajdów promujących kampanię edukacyjno-informacyjną „Jestem widoczny – Jestem bezpieczny” ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa poprzez noszenie elementów odblaskowych. Podczas tworzenia prezentacji uczniowie mogą korzystać               z pomocy rodziców lub nauczycieli w szkole. Dopuszczalna ilość slajdów – 10 szt. Praca powinna być wykonana w formie umożliwiającej przygotowanie jej do druku (w technice offsetowej wykorzystującej 4 kolory). Nadesłane prace proszę przedstawić na płycie CD. Format zapisu dla slajdów: *.ppt, lub *.pptx., Rozdzielczość 300 dpi. Skala 1 : 1, rozmiar minimum - A 3.

 

Każdyuczestnikmożewykonaćtylkojednąpracę.

Prace konkursowe muszą zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły. Prace niepodpisane nie podlegają ocenie komisji konkursowej.

Prace konkursowe nie mogą być dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Prace wszystkich uczestników konkursu z danej placówki należy składać u pedagoga szkolnego lub dyrektora placówki, który dokona wstępnej oceny prac. Każdaszkołamożewytypowaćmaksymalnie15prac.Następnie wraz z wykazem dostarczyć do Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3;

 1. 13.  Terminskładaniaprac:

Prace należy składać do16października2015r.w sekretariacie Biura Zarządzania Kryzysowego bądź pocztą na adres: Biuro Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta ul. Kasprowicza 3, 65-074 Zielona Góra. Z dopiskiem: „Plakat” lub „Komiks”.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia31października2015r.

 1. 14.  Ocenaprackonkursowych:

       Prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu;

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu
 2. komunikatywność i czytelność przekazu,
 3. estetyka wykonania pracy,
 4. oryginalność, pomysłowość.
 1. Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają 3 nagrody główne (I, II, III miejsce).  Komisja może przyznać wyróżnienie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane na stronach internetowych KMP w Zielonej Górze, Urzędu Miasta Zielona Góra i Fundacji „Bezpieczne Miasto”. Nagrodzony plakat będzie wydrukowany i wykorzystany w kolejnej kampanii.

Uroczyste zakończenie kampanii i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie br. Na uroczystość zakończenia zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy przesłanych do Urzędu Miasta prac. Szczegółowe informacje przesłane zostaną odrębnym pismem.

 1. Informacjedodatkowe:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone:

 • w szkołach na tablicach informacyjnych;
 • w mediach;
 • na stronach internetowych KMP w Zielonej Górze, Urzędu Miasta Zielona Góra i Fundacji „Bezpieczne Miasto”;

Regulamin konkursu zostanie przekazany do wszystkich szkół podstawowych w Zielonej Górze;

 1. Oświadczeniaoprawachautorskichiprzetwarzaniudanychosobowych.

Każdy uczeń biorący udział w Konkursie poprzez złożenie pracy konkursowej akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz przenosi nieodpłatnie przysługujące mu prawa autorskie, prawa majątkowe do pracy na Organizatorów konkursu.

Autor pracy konkursowej wyraża zgodę (potwierdzoną przez rodziców) na publikowanie pracy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich zwielokrotnienie dowolną techniką, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w Internecie;

Każdy biorący udział w konkursie poprzez wysłanie pracy konkursowej wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa pracy konkursowej.

                                                          

     OrganizatorzyKonkursu

UrządMiastaZielonaGóra

KomendaMiejskaPolicjiwZielonejGórze

FundacjaBezpieczneMiastowZielonejGórze

Zielona Góra, 2 września 2015 r.

 

 

 

Źródło:

podkom. Aneta Atłachowicz

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

KMP w Zielonej Górze